Skapa årsredovisning själv steg-för-steg

Denna guide beskriver hur man upprättar en årsredovisning åt mindre aktiebolag (K2) med hjälp av verktyget Min Årsredovisning.


Förberedelser

Innan du börjar arbetet med årsredovisningen så kontrollerar du att bokföringen är komplett. Tänk till exempel på följande:

 • Du har betalat, fakturerat och bokfört allt som har med året att göra
 • Gör en sista kontoavstämning för samtliga konto
  • Saldo på varje bankkonto ska stämma med saldo på motsvarande bokföringskonto i balansräkningen (t ex 1930 osv)
  • Saldo på skattekontot (logga in på Mina Sidor på Skatteverket) ska stämma med saldo på bokföringskonto 1630
  • osv
 • Stäng din sista momsperiod (samt lämna in momsdeklaration)
 • Stäm av och bokför eventuella justeringar av poster i företagets balansräkning. Exempelvis:
  • Om du har anläggningstillgångar som tex maskiner eller inventarier så skall du bokföra årets avskrivningar
  • Om du har varulager behöver du inventera
  • Eventuella nedskrivningar om sådana behövs
  • Uppskrivningar (görs inom K2 enbart för byggnader och mark)
  • osv osv

Det finns mycket bra information om årsbokslut på webben för den som behöver läsa på lite.

Allt bokföringsarbete skall vara färdigt innan du påbörjar årsredovisningen, men vår tjänst hjälper dig att räkna ut och bokföra årets skatt/resultat samt eventuell förändring av periodiseringsfonder.

Exportera din bokföring till en SIE4-fil

Exakt hur man exporterar en SIE4-fil skiljer sig lite beroende på vilket bokföringsprogram man använder. Kom ihåg att välja det räkenskapsår som du ska göra årsredovisning för. Instruktioner från respektive leverantör:

Importera SIE-fil i vår tjänst

Nästa steg är att importera din SIE-fil till vår tjänst Min Årsredovisning. Om du redan har ett konto hos oss, klickar du istället på “Ny årsredovisning” i menyn längst upp till höger. Första gången du laddar upp en SIE-fil till oss så skapar vi ett konto åt dig, men för att kunna logga in igen i framtiden behöver du först bekräfta din e-post adress (detta gör du under fliken Kontoinformation).

Om du inte har en SIE-fil tillgänglig kan du istället klicka på länken “starta med en tom årsredovisning” nedanför formuläret och endast fylla i ditt organisationsnummer. Att starta utan SIE-fil innebär betydligt mer arbete för användaren och ökar risken för fel. Om du har problem med att exportera din SIE-fil är det bättre att du kontaktar oss så hjälper vi dig.

Arbeta med årsredovisningen

Väl inne i applikationen så behöver du gå igenom din årsredovisning i nio enkla steg (se flikarna längst till vänster i appen). Du kompletterar och godkänner varje del av årsredovisningen. Våra automatiska kontroller hjälper dig upptäcka vanliga fel. Betalning sker först i steg 8 när du har godkänt de första sju flikarna. Problem som måste åtgärdas innan du kan godkänna fliken visas i en ruta längst ner.

På det sista steget så kan du skriva ut din årsredovisning som PDF och även skicka in den digitalt till Bolagsverket och signera med BankID. Vår tjänst visar hur ska bokföra årets skatt/resultat i ditt bokföringsprogram efter inlämningen är klar. Vi skapar även en enklare tillhörande deklaration (INK2) som även den går att skicka in digitalt till Skatteverket för signering med BankID.

Om du fastnar på något steg, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig framåt.Vad behöver man fylla i på respektive flik?


Flik 1) Importera bokföring

På den första fliken kan du importera en SIE-fil om du började med en tom årsredovisning men har ändrat dig och istället vill läsa in en SIE-fil. Om våra automatiska bokföringskontroller hittar problem i bokföringen så visas även dessa på första fliken. Problemen kan t ex vara:

 • Att man har glömt att stänga sin sista momsperiod
 • Att man har bokfört på ett konto som inte ingår i den senaste versionen av BAS-kontoplanen. Vår applikation frågar då hur det kontot skall hanteras.
 • Det kan också vara att förra årets resultat ligger kvar på konto 2099, dvs du har glömt att bokföra resultatdispositionen från förra årsstämman.

Om du åtgärdar problem i din bokföring så exporterar du sedan en ny SIE-fil som du kan läsa in direkt från fliken “Importera bokföring”.

Flik 2) Företagsinformation

Här kontrollerar du företagsnamn, antal räkenskapsår och företagets företrädare. Endast företrädare som ska signera årsredovisningen behöver vara med i listan. Styrelsesuppleanter signerar normalt inte årsredovisningen men kan läggas till i listan om de ersätter en ordinarie styrelseledamot.

Flik 3) Resultaträkning

Vår tjänst sammanställer automatiskt årets resultaträkning baserat på den SIE-fil som har laddat upp. Notera att fältet “Årets skatt” är en preliminär siffra som kan komma att ändras baserat på justeringar du gör senare på fliken “Skatteberäkning”.

Om det inte är företagets första räkenskapsår så behöver resultaträkningen också jämförelsetal från räkenskapsåret innan. Om du använde Min Årsredovisning även förra året så hämtar vi automatiskt dessa siffror från din tidigare årsredovisning, annars fyller du i jämförelsetalen manuellt (du hittar rätt siffror i årsredovisningen från förra året).


Flik 3) Balansräkning

Vår tjänst sammanställer automatiskt årets balansräkning baserat på den SIE-fil som har laddats upp.

Om det inte är företagets första räkenskapsår så behöver balansräkningen också jämförelsetal från räkenskapsåret innan. Om du använde Min Årsredovisning även förra året så hämtar vi automatiskt dessa siffror från din tidigare årsredovisning, annars fyller du i jämförelsetalen manuellt (du hittar rätt siffror i årsredovisningen från förra året).

Flik 5) Skatteberäkning

Här kontrollerar och justerar du din skatteberäkning.

 • Kostnader bokförda på konton som är markade “ej avdragsgilla” räknas samman till fält 4.3 C) på INK2S-blanketten i din deklaration
 • Har du skattefria ränteintäkter bokförda på 8314 läggs dessa automatiskt in på fält 4.5 C) på INK2S.
 • Du väljer om du vill göra avsättning till eller återföring från periodiseringsfonder och vår tjänst räknar ut “Schablonintäkt på kvarvarande periodiseringsfonder” och “Uppräknat belopp vid återföring” automatiskt.
 • Om företaget gick med förlust förra året kan du sänka din skatt genom att kopiera över förlusten från fält 1.2 i förra årets deklaration till fält 14.4 A) Outnyttjat underskott från föregående år
 • Du ska även fylla i “Lån från aktieägare” om sådana lån finns.

Baserat på detta sammanställer vi sedan en deklaration (INK2, INK2R, INK2S). För enkla aktiebolag räcker detta och inga justeringar eller tillägg behövs, men för andra aktiebolag behöver man fylla i fler fält.

Notera att vår tjänst räknar INTE ut alla fält till din deklaration automatiskt. Du behöver själv gå igenom din deklaration för att kontrollräkna och komplettera. Om du aktiverar funktionen “Visa alla fält” så finns möjlighet att fylla i ytterligare fält (tex om du har tjänstepension och vill fylla i 1.5, 1.6 eller 4.21).

Det finns även fält och bilagor (tex N4, N8, N3B, N7) till INK2 som inte går att lämna in via vår tjänst. Om ditt företag behöver lämna en mer komplicerad deklaration så kan du fortfarande skicka in årsredovisning genom vår tjänst; du skippar då att trycka på knappen “Ladda upp deklaration till Skatteverket” på flik 9 och skickar istället in INK2 på papper. Från slutet av 2024 kommer Skatteverket även erbjuda en digital inlämningstjänst för INK2.

Flik 6) Förvaltningsberättelse

I fältet “Allmänt om verksamheten” lämnar du en kort beskrivning företagets verksamhet under räkenskapsåret samt omständigheter som påverkar företaget.

I fältet “Väsentliga händelser under räkenskapsåret” beskrivs beslut, förändringar och händelser (interna och externa) som har stor påverkan på företagets ställning och resultat. Exempel på saker som måste tas upp är:

 • Nya eller avvecklade verksamhetsgrenar
 • Om företaget är skyldigt att upprätta (eller har upprättat) kontrollbalansräkning
 • Om företaget förutsätts ej fortsätta sin verksamhet (tex beslutad likvidation eller konkurs)
 • Stora förvärv/avyttringar/avtal/investeringar
 • Stora förändringar i externa faktorer tex valutakurser, råvaruförsörjning, lagstiftning eller marknadsförhållanden

Flerårsöversikten kompletteras med jämförelsetal Om företaget betalade utdelning förra året så anges hur stor utdelningen var i fältet “Utdelning som har utbetalats”.

Om du vill besluta om ny utdelning vid årsstämman anger du detta i fältet “Förslag till ny utdelning”.

Flik 7) Noter

Här fyller du i information om redovisningsprinciper, samt mer detaljerad information om vissa poster i resultat- och balansräkningen. Ju fler poster du har ju fler notera behöver du fylla i. Till exempel, om du har “Maskiner och andra tekniska anläggningar” i din balansräkning så kommer programmet automatiskt infoga en not för detta där du behöver ange bland annat inköp, försäljningar och avskrivningar.

Det finns även några noter som inte kan infogas automatiskt. Dessa lägger du till vid behov via knappen “Visa fler noter” i övre högra hörnet. Detta gäller exempelvis:

 • Ställda säkerheter
 • Eventualförpliktelser
 • Upplysning om moderföretag
 • Väsentliga händelser EFTER räkenskapsårets slut
 • Andra övriga upplysningar

Flik 8) Färdigställ

Nu är din årsredovisning nästan klar. I detta steget betalar du och sedan kan du välja datum för årsstämma samt vem som skall signera fastställelseintyget.

Flik 9) Dokument

Här kan du ladda hem din årsredovisning som PDF, skicka in digitalt till Bolagsverket/Skatteverket. Du får även hjälp med hur dom ska bokföra årets skatt/resultat och din resultdisposition.

Flik K) Kontoinformation

På denna fliken kan du bekräfta din e-postadress. Detta krävs för att du ska kunna logga in på ditt konto hos Min Årsredovisning i framtiden. Du behöver inget lösenord, vid inloggning skickar vi en inloggningslänk till din bekräftade e-postadress.

Skapa årsredovisning själv steg-för-steg

Testa vår plattform kostnadsfritt!

Med vår plattform kan du ladda upp din bokföring, förhandsvisa din årsredovisning och sedan skicka in digitalt direkt till Bolagsverket samt Skatteverket. Betala först när du är 100% nöjd vill lämna in. Bli klar med årsredovisningen på 15 minuter